دنیای غم

 

دلُخریدی،ماهرانهملحقِشعرنــــــــــــــاب

قلبُکشیدی،باپیامتشبِیلدامنخـــــواب

خوشابهحالت،ایغریبِکوچههایقشنگ

آبِساقینبود،دلتشنهشددرســـــــراب

میدونیکجا،دلشدهجدا

دستِمنبگیر،قربونتبیـــا

فکروبارمتویی،دریایزردِدیدهادرغـــــــروب

قلبِپرزارِمن،ازمنجداشدتومسیرتنـــکوب

عاقبتچشیدم،اونخستگیهادرکنارِدلـــت

ردِّپایتنموند،توخاطراتمواسهترکتچهخوب

عکساتُببین،دلداریبچین

توبگوچرا،قهرینازنیـــــن

خالِرنگینِتو،روسیبِسرخِوآبدارِانـــــــــــــــار

خاتمِدستتو،نگینِسبزتبردلمشدســــــوار

دردیارِستم،مسکنگرفتیماهِتابـــــــــــانِدل

گلِخوشتیپتو،باریشهماندهپشتِاونلالهزار

درخوابِخیال،پرپرتشــدم،میگفتیچرا،یاورتشــــدم

کشتیدلکنون،بادلمبمون،درشادیوغم،دلبرتشدم

جایِدورینرو،پشتوپناهتاونخدایجهان

دلشدهچترِتو،باتومسافردرکنارتنـــــهان

طاقتِدوریت،هرگزندارمچوناذانِســــــــحر

تویدنیایغم،آتشگرفتهجامصبرمبمـــــان

درشهرِغریب،باعشقیعجیب

همرازتشدم،بیمکروفریـــب

تقدیمبهدوستخوبماستادحاجفکریاحمدیزاده (ملحق)

جاسمثعلبی (حسّانی) 01/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید