عاشق و معشوق

عشق یعنی

گوش کردن به صدای بادها

عشق یعنی کشش جاذبه ها

عشق یعنی چشم زیبایی ببیند  بارها

عشق یعنی در زمین بایری ریشه زند گلزارها

عشق یعنی آسمان پر ستاره در شب مهتاب ها

عشق   یعنی    به زبان   دل خریرن لذت   دیدارها

عشق یعنی در حریم دل سپردن یک امانت   سالها

عشق یعنی با کرامت  بی هوس میهمان کردن یار را

عشق یعنی تیر غم در گوشت دل نیزه زده  دیوارها

عشق یعنی پرده اندازد زهر دلداد ه ای   از درد ها

عشق یعنی قطره از آب حیات جوشید از اسرارها

عشق یعنی آن وفا داری و آن تدبیر در اخلاص ها

عشق یعنی آن طنین افتادن یک سنگی در سردابها

عشق  یعنی ان خدایم  خالقم   ما فو ق هر مخلوق ها

 

سروده جاسم ثعلبی 28/08/1390 

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

سلام خوشا به حال عاشق و خوشا به روز معشوق [قلب]