عیدی والدین

 

بهار آمد به شهرِ ما دوبـــــــــــــــــــاره

سبزه و سنبل فرشی را کشیــــــــده

هفت سینِ سفره چیده شد تو صحرا

سرور و شادی در جا آفریـــــــــــــــده

***

یاد بزرگان سر لوحه دیـــــــــدم

چشم انتظارِ بچّه ها کنـــــجِ در

عطرِ شقایق تو خونه پیچ خورد

دل تشنگانِ روح تو ای پســــــر

***

هدیه ببر کلام حق یاد کـــــــــرد

شاد بکن یاری که دل سوخــته

احسان و نیکی افتخارت بـــــــود

جامه ی بختت را خودش دوخته

****

قدر شناسِ والدینت بمـــــــــان

از بچگی هات لحظه ای یاد کن

چتر دلت گرما و سرما شدنـــد

با یک تبسّم دو دلی شاد کــن

***

بهشت تو زیرِ قدم ها نهــــــــاد

با احترام و حرمتِ والدیـــــــــن

من فاز فیها فهو هذا المـــــراد

جنت الفردوس جزاء العابدین

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 28/12/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید