تابوت سوارم

 

 

ای آسمانِ
، اشک  و  بهاره

 بگو به ابرها ، تگرگ بباره

دیگر
که این دلها ، طاقت نداره

 با مرگ نیکی ها ، شادی بکاره

*******

بهار
دلگرمی ، شده پریشان

 ناراحتی ، غم ها  ،گشته شتابان

سیاه و سپیدی ، چون میش و گرگان

 این زندگی نیست ، دیو و ستاره

*******

نم و
پلیدی را ، در سرنوشتم

درد
دلم پیدا ،  با خون نوشتم

آتش
زدند یکجا ، دوستان به کِشتم

پس
حاصلش گردید ، جنگ او دماره

*******

امروزم
از دیروز ، بدتر بدیدم

در دام
غم خواری ، ناله کشیدم

قبرو
زمینش را ، زودتر خریدم

پلاک و
دیوارش ، نصب در کناره

*******

دیگر
چه دلگرمی ، از یاوران دارم

از صبح
سر بارم ، تا شب سر کارم

جسم و
تنم خسته ، روحِ عزا دارم

دلخوش
هجرم را ، در غم سواره

*******

حال و
هوای ما ، چون مرغ بی بال

در شوره
زاری ماند ، اسیر کانال

پاهای
او بسته زندانی  در چال

با تیغ
سر بُر ها ، شد پاره پاره

*******

مرگ و
کفن همراه ، در روزگارم

پایان
این بازی ، تابوت سوارم

دار
وندارم را ، در دنیا می زارم

غیر از
عمل  هیچی ، معنی نداره

*******

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 07/02/1391

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید