باختم

 

توی بازی
هایِ عشق و عاشقی

عاطفی
بودم از دلها باختــــم

از
خاطرات یارِ رفته تو ســفر

توی قلب
و دلم آهی ساختـم

***

می دونم
پایان هر لحظه شکست

عشق کورم
عاقبت پنداشـــــته

گفته
بودن ته هر عشقی فـــراق

بی و فایی و جدایی کاشــــــته

***

با همین  دلتنگی خیلـــی زیاد

یاد دادم
دل شکیبا مــــی رود

منتظر
موندم قدومِ شانـس خود

با سواران قهر و تک پا مـی رود

***

تو کنارِ
ساحلِ دریـــــــــای درد

باز شد
پرده ی مهر زندگــــــــی

می چشیدم
مزه ی پخت زمـــــان

لال شد
صوتِ زبان از بردگــــــی

***

ای زمانه
چرا لجبازم شـــــدی

همه در
ناز و چه زیبا در ســــفر

می کشیدی
این دل خوابیده زور

توی راهِ
پر نشیب و پر خطــــر

***

کشتیم با
بادبانی در مســــــــیر

همه پارو
می زدند دریای صـــاف

دیگران
تو مقصدن یک روز و نیم

چهار
ماهی مونده ام آینده بــاف

***

باز میگن
خوش به حالت بی خیال

جایِ
خوشبختی برات تنظیم شــد

چشمِ
سبزت با سفیدی رُخــت

نعمتی پر
بار این تعلیم شــــد

***

کاش
مانند زغالی بد تنـــــم

دل به
آتش می سپارم سالهــا

بوی و
طعمِ خوردنی های لذیذ

می چشیدم
مزه با دیدارهــــا

***

کاش
همجنسِ کمانِ ابرویــت

پیر می
شد یا بماند زیرِ تیــــر

تویِ
قلبِ گل رخت غایم شده

اشک ریز
صید مرغان اســـیر

***

باختم با
صد بهانه  ساختـــم

عشقِ
مرموزی تو دل سایه زده

زیرِ
نورِ صد ستاره روشنــــی

این همه
بدبینی رو پایـه زده

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/06/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید