ابو ذیات عتاب

ابو ذیات عتاب

خفیت السر او گلبک صار شهداک (شاهدک)

علی و اتحشم العدوان شهداک ( من هو الهداک)

تحب ابمولدک والعید شهداک ( شهدیلک)

النجم و اهلاله ودیته هدیه

***

بطّل کل عتب ویای من های ( من هذه الحظه)

ولا تتگرب المنوای من های ( منهی)

لا تشرک دلاله او ذات من های ( من هی ؟)

منیتک بلشعر والابجدیه

***

تکتر لا تجی ابهمی و مرضای ( مرضی)

او خط احمر درب گلبی و مرضای ( رضایتی)

بعد ما افیدک ابشینه و مرضای ( و امیر خیر )

انت السببت کل های الیه

***

تروح او ضوگ فرگه المحب یخوای ( یخوی)

العمر خلص او سد الدرب یخوای( یخاوی)

بدون اخوان طگ الدهر یخوای ( ایخوی)

یضربک فاس واتشوف المنیه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/04/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید