غزل : اگر شاعر بمیرد

 

اگر شاعر بمیرد شعرش آموخـــت

هزاران زخم بی سر مرهمش دوخت

دل جویندگانـــــش پاره پاره

قلم دفتر کتابش در غمش سوخت

اگر شاعر بمیرد دردی سنگـــین

زمان در باغ و بستان آتش افروخت

اگر شاعر بمیرد مرده فریاد

بدون او ستمگر می زند سوت

کلامش آب یخ در فصلِ گرما

بمیرد  شاعری همیار طاغوت

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/11/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید