هرم تابیده/ تک هرمی/ ده رگه

هرم تابیده/ تک هرمی/ ده رگه
هرم تابیده
برگ و قلم این غنچه بوسیده
لفظ کلام شاعری رگ به رگ را چیده
خواهی نخواهی ای صنم جان و لبم اینگونه سنجیده
از آسمان پر فغان با مهتران اشکت نهان با مزه دوشیده
مثل ستاره در فلک چون قاصدک یک شعر تک چون تاجی بر دیده
با  پادشاه عاشقی روی بساط سروری و دلبری  بی درد و غم بر قله خوابیده
از تیر نقد حاسدان آتش قهر دیدبان و خواندگان بر مسند عشق رمان هر گز نترسیده
باز هم بسوز در شب و روز ای کینه سوز ابداع خوز مهر عروض مرجانی در ساحل هرم بی تو ننالیده
خورشید شب بی درد و تب آتش فشان عشق جهان با حرف و ناز دیگران قلب بهشت شاعران برگش نخشکیده
قالب هرمی ابداعی جدید از :
جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/01/1393
این سروده در قالب هرمی ده رگه سروده شده است .
قابل توجه دوستان هرم سرا می رساند که قالب هرمی مقید به وزن
نیست و فقط رگ های هر بیت از بیت ماقبل بلند تر باشد و شاعر مخیر است
تعداد رگ ها را به دلخواهش اضافه نماید محدود به داشتن کلمات هم قافیه می باشد
این سروده تک هرمی هست . شاعر می تواند هر هرم تا پنج رگ برساند و هرم دوم را شروع کند
اگر قافیه هرم ها مثل هم باشد شعر دو یا سه یا.... هرمی متشابه القافیه یا یک قافیه گویند ولی اگر قافیه های
هرم ها با هم فرق دارند مختلف القافیه می گویند . متشکرم

/ 0 نظر / 4 بازدید