پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

دنیای غم

  دلُخریدی،ماهرانهملحقِشعرنــــــــــــــاب قلبُکشیدی،باپیامتشبِیلدامنخـــــواب خوشابهحالت،ایغریبِکوچههایقشنگ آبِساقینبود،دلتشنهشددرســـــــراب میدونیکجا،دلشدهجدا دستِمنبگیر،قربونتبیـــا فکروبارمتویی،دریایزردِدیدهادرغـــــــروب قلبِپرزارِمن،ازمنجداشدتومسیرتنـــکوب عاقبتچشیدم،اونخستگیهادرکنارِدلـــت ردِّپایتنموند،توخاطراتمواسهترکتچهخوب عکساتُببین،دلداریبچین توبگوچرا،قهرینازنیـــــن خالِرنگینِتو،روسیبِسرخِوآبدارِانـــــــــــــــار خاتمِدستتو،نگینِسبزتبردلمشدســــــوار دردیارِستم،مسکنگرفتیماهِتابـــــــــــانِدل گلِخوشتیپتو،باریشهماندهپشتِاونلالهزار درخوابِخیال،پرپرتشــدم،میگفتیچرا،یاورتشــــدم کشتیدلکنون،بادلمبمون،درشادیوغم،دلبرتشدم جایِدورینرو،پشتوپناهتاونخدایجهان دلشدهچترِتو،باتومسافردرکنارتنـــــهان طاقتِدوریت،هرگزندارمچوناذانِســــــــحر تویدنیایغم،آتشگرفتهجامصبرمبمـــــان درشهرِغریب،باعشقیعجیب همرازتشدم،بیمکروفریـــب تقدیمبهدوستخوبماستادحاجفکریاحمدیزاده (ملحق) جاسمثعلبی (حسّانی) 01/02/1392
/ 0 نظر / 12 بازدید

دنیای غم

  دلُخریدی،ماهرانهملحقِشعرنــــــــــــــاب قلبُکشیدی،باپیامتشبِیلدامنخـــــواب خوشابهحالت،ایغریبِکوچههایقشنگ آبِساقینبود،دلتشنهشددرســـــــراب *** میدونیکجا،دلشدهجدا دستِمنبگیر،قربونتبیـــا *** فکروبارمتویی،دریایزردِدیدهادرغـــــــروب قلبِپرزارِمن،ازمنجداشدتومسیرتنـــکوب عاقبتچشیدم،اونخستگیهادرکنارِدلـــت ردِّپایتنموند،توخاطراتمواسهترکتچهخوب *** عکساتُببین،دلداریبچین توبگوچرا،قهرینازنیـــــن *** خالِرنگینِتو،روسیبِسرخِوآبدارِانـــــــــــــــار خاتمِدستتو،نگینِسبزتبردلمشدســــــوار دردیارِستم،مسکنگرفتیماهِتابـــــــــــانِدل گلِخوشتیپتو،باریشهماندهپشتِاونلالهزار *** درخوابِخیال،پرپرتشــدم،میگفتیچرا،یاورتشــــدم کشتیدلکنون،بادلمبمون،درشادیوغم،دلبرتشدم *** جایِدورینرو،پشتوپناهتاونخدایجهان دلشدهچترِتو،باتومسافردرکنارتنـــــهان طاقتِدوریت،هرگزندارمچوناذانِســــــــحر تویدنیایغم،آتشگرفتهجامصبرمبمـــــان *** درشهرِغریب،باعشقیعجیب همرازتشدم،بیمکروفریـــب *** تقدیمبهدوستخوبماستادحاجفکریاحمدیزاده (ملحق) جاسمثعلبی (حسّانی) 01/02/1392
/ 0 نظر / 12 بازدید

انفجر قلبی / دلم منفجر شد (فارسی و عربی به سبک زلال)

  آه یقلبی وینانوّی احّاه یربّی ما بقتبس الندامه و الخیانه والسترکسّر جفونی اتهدّمیت او تاه دربی روح لاترجع علیه ابلا خطیه عینیعالصوبین تربی انفجرقلبی معنی: آه کردم ای خدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

آینه

  عشقمُبا صد بهانه کشتی تـــــــــــــــو تازگیجوانه زد تو آینـــــــــــــــــــــه شاخههاش سرسبز و زیبا و لطیـــــف عاشق ومعشوق هر برگ و تنـــــــــــه *** بدقضاوتها و آهنگِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

امی نجمه فی السماء / مادرم ستاره ای در آسمان(فارسی عربی)

  امی نجمهفی السماء امیفانوس الشتاء امی یضوینورها ابزی الخفاء امی وردهاو تبتسم للزائرین فاح حبهابلگلب وقت الحنین امی ساعدللعنایه من حدید ما بطلونها ابغیابی کثّرة ونها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید