بنی آدم

 

بنی آدم در این خلقت عجب رسم بدی دارند

همه هر گز ولی عده کریم و مومنی    دارند

 

 

نمی زد دست بر شمشیر تا حق   آید    و  محتوم

گریز از دشمنان هر گز عجب این    جلوه ایدارند

 

 

به عیش دیگران ننگر که ننگ است و طمع ‍بیدا

به روی مهربان حاشا که این    تک داوری دارند

 

 

 

دریغ از درد بی درمان   گناه است و نمی     بوسد

همان رفتن به موعد     را حکیم     و حاکمی دارد

 

 

 

ببوش آن چشم بد آزارکه از   تیرش   غمی    جوشد

غم از باغ غمستان    را که تا کی     عبرتی     دارد

 

 

 

من از رحمت نهی یادم  اللهی   من    گریبانم

همین حسرت دیداری خدایا    شربتی     دارد

 

 

 

بگیر این روح از  دامن این    جسم   معذب را

که میترسم به فردایی فزون    آید شری دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید