میشه و نمیشه


 

میشه
آدم بخوره غـــــــــذایِ زور

میشه
دل رو می سپاری سوی گور

میشه
از ظلمت رهایی سوی نـــور

نمیشه
دل داد به هر کس دور دور

***

میشه
از هر شهر جابجا بشـــی

میشه
عادل باشی یا آدم کشـــی

میشه
با دشمن نمایی سر کشـی

نمیشه
بالِ پرنده پر کشــــــی

***

میشه
با دوستان همراهی کنـی

میشه
در گرگان دل بازی کنی

میشه
درد تو رو بیراهه کنــی

نمیشه
دلی رو گمراه بکنـــی

***

میشه
تلخی دوایی رو چشیــــــد

میشه
ریشه ی هر دردی رو برید

میشه
عزّت و صفایی رو خریــــد

نمیشه
با ظلم یک گردن بریـــد

***

میشه
در آسونا پرواز کنـــــی

میشه
با یاران تو همراز کنـــی

میشه
با دلداده ات دل باز کنی

نمیشه
ترانه ات بی ساز کنـی

***

میشه
رو قایق گهی پارو زنـــــی

میشه
با عشقت گلی دارو زنـــی

میشه
باور کرد طب سوزنـــــی

نمیشه
با حرفِ زور دل بشکنی

***

میشه
روزی تو گدایی یا که شـــاه

میشه
دل سوزی کنی گنجت به راه

میشه
عابد شد به عشقِ هر خــــدا

نمیشه
عوض کنی طلا به کـــــــاه

***

نمیشه
حریم شخصی رو شکست

نمیشه
وارد خونه های بســـــــت

نمیشه
رو هر زمین غصبی نشست

ولی میشه
هر زمان خدا پرســت

***

جاسم
ثعلبی(حسّانی) 16/07/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید