ترانه ی(لب گشا جانم فدایت لب گشا)

باز هـــم در  یادتــــــــــــــــم

باز با اشک و نفــیر دادتـــــــم

باز بی دریای غم کوچ و مسیر

باز در جنگل صدای قوچ و پیر

باز های خیلی زیبا داشـــــــتم

در پی دیوار عشقت کاشــــتم

باز صدها آه ازش بر داشــــتم

تا مصفا شد تبش بر خاســــــــتم

می کُشم هر غم و بارت می کَشم

می نهم برج و مزارت در دلــــم

دست بردارم نشد جور از تنـــم

مهر را در چنگ و خارت می نهم

چون تو محبوب منـــــــــــــــــــی

چون تو مجذوب منـــــــــــــــــی

می نگارم رخ تو در بادهــــــــــا

می نهیدم صورتت در یادهـــــا

لب گشا جانم عزیزم لب گشا

فصل پاییز برگ ریزم شب نما

اینجا دگر بهشت اســـــــــــــت

منبر سر نوشت اســــــــــــت

اینجا دگر اشکی نریزد از اَبــــر

اینجا دگر مسکی نسوزد از صبر

دوست داشتن غیب نیست

یار جستن عیب نیســـــــت

روزگاری شادی هایت سبزه شد

در دیارم خنده هایت مزه شــــــد

زندگی بی تو دگر ارزش نداشت

خواندگی بی تو دگر لرزش نداشت

در درون دل خوشی مانده به جا

اندرون قلب زنده جان فـــــــدا

باز هم سرود شادی خوانـــده ای

باز هم فرود و یادی بــــرده ای

بهشت دل همیــــــــن است

جنت عاشقــــــــــــــین است

سعادت در کمـــــــــین است

عشق و وفا چنـــــــــین است

 

تقدیم به شما

جاسم ثعلبی  14/11/1390

 

 

تصویر شاعربا لباس عربی خوزستانی

/ 0 نظر / 3 بازدید