در غیابت ( تقدیم به روح پدرم)

در غیابت ( تقدیم به روح پدرم)

در غیابت

تگرگ ها باریده بر سرم

از آسمانِ صاف دلتنگی

ابر نبود

تبسم غرق در ماتم

سدِ حرمت ها شکست

عاطفه ها خشکید

پناهگاه ها ویران

درحیاط خلوت

خزه ها روییدند

خوشی ها به تاریکی شب چسبید

التماس نابود شد

راههای فرار قفل بستند

بالونها در هوا پوکید

در مصیبت از دست دادنت

چشم ها تار می بینند

عنکبوت ها خون مکیدند

هلهله کنان

یکدست پریشان

دردِ دل ها را ربودند

از تابوت جسمت

قلب ها نعره کنان غرید

بر فرازِ تپه های قبرت

مشعلی بدست

آتشی در نیزارها

به حصارِ مظلومیت

 آمیختند

مهر و محبّت پاشید

در غروبت ای سفینه ی نوح

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/03/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید