سلام به رهبر

  

السلام          ای       رهبر      مستضعفان

السلام ای روح پاک فیض   بخش   جان را

 

السلام ای افتاب      درخشانی    در   جهان

گفته در توصیف   صبرت   عاجز      از انکار را

 

السلام ای نو گل   خوشبوی     صحرای   وجود

هر زمان در وصف تو    تکرار    آن        اظهار را

 

می شود دنیا بکام     اهل    ایران   جنت  است

می نماید       شادمانی    در فضای    باغ     را

 

تا ظهور مهدی     مولا ی   ما   صاحب     زمان

متصل می شود نهضت   دست  ان  سردار  را

 

می گمارد ضالمان در     عرشه ی   دنیای پست

می نماید    کفرشان    منقول    در      اسلام  را

 

روز موعود جهانی    ای الاها     کی  رسد

این جهان      از ظالمان   پاکیزه   و مختار را

 

ای خدا    بر روح پاک    رهبرم   رحمت    بده

بت شکن حامی ملت قلب خود  چون  ماه را

 

روح او با علمای   محترم   محشور    کن

یاد یاران گر    بیاید   دل بگیرد       زار  را

/ 0 نظر / 3 بازدید