حکمت کلام

 

من ومن
هر گز نگو ما را بگــو

بهترین
الفاظ پر مهر جهــــان

عشق را
گویا  چو گودالی عمیق

جایگاهش
در کتابـت ارج دان

***

بد ترین
سوژه تنفّر گفتـــــه اند

سعی کن
از ته بکن ریشه ی آن

با هوس
هایِ دلت بازی نکـــن

بر حذر
باش از منِ کشتار جان

***

خشم خود
را تا توانی دور کـــــــــن

ترس هم
خاطره یِ نا قابلی اســـــت

کار را
یک ورزشِ دیرینه پــــــــاک

طمع پوچ
است و بکش از هر گلی است

***

صبرِ
مفتاحِ سعادت در قـــــلوب

در کنارِ
هر دلی امیــــــــــدوار

حسرت
دیدارِ  یارت را نخــــور

دانش آن
زیبنده بر گردن ســوار

***

این غرور
سمّی را بشکن بریـــــز

شانس
خیلی سست ، بی امید باش

شهرتِ
شایع شده ترکش بکــــن

چونکه
لبخند آمده خورشید بــاش

***

از حسادت
دور شو حسرت انگیز

با تفاهم
پیش هر عاقل بــــــرو

با اهمّیّت
سفردر رفته دلـــــــم

با  طمئنینه پی سافل نـــــــرو

***

بی تفاوت
لفظ بی احساســـــــی را

دوستانه
با رفاقت شاد بــــــــاش

راستگویی
محورِ مردانگـــــی است

هر دو
رویی زشت و دو گانـه مباش

***

از تمسخر
دور شو ویرانگر اســــت

دوست
داری طهمه ی مرگش شوی

احترامِ
دیگران با ارزش اســــــت

دل به
آرامش و هم رنگش شــوی

***

احتیاط
از عاقل پخته شــــروع

پس نگو
در پیشرفتم حک شـده

غیر ممکن
را ندارد در وجــود

با
شتاب  این کارها مدرک شده

***

خیلی
تاریک است نادانی به دل

کوی علمت
را کمی روشن نمــا

اضطرابی
سخت نادیده بگیــــر

انتظار
فرج را گلشن نـــــــما

***

انتقام
از دشمنت صعب است و دور

خیلی بی
ارزش شده این بـــاوری

بخشش
زیبا چو آمد در کنــــار

رویِ خوش
ناگه شده سر محوری

***

خیلی
آسان را دلت پاکیزه کـــن

بی وفایی
بد سرِ عهدت بــــرو

با هدف
باش و موفق می شــوی

چشم بسته
پی هر دردت نــرو

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 08/06/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید