اگر قهری

اگر قهری بگو تا گویمت عذری

بگویم تا بیندیشی

بگو دیدی یکی رودی کند نهری

اگر قهری

مگر دیدی یکی صحرا کند بحری

اگر قهری

مگر میشد یکی عاشق و بی مهری

اگر قهری

مگر دیدی دل معشوق و بی دردی

اگر قهری

همیشه شاد و بی فکری؟

اگر قهری

چرا  بر من شدی زهری

اگر قهری

چرا  کابوس دیدارت شده قبری

اگر قهری

چرا ماه و ستاره ها شدن بدری

اگر قهری

مگر من آسمون غم و بی ابری

اگر قهری

ببند آن کلبه ی عشقت به نا مردی

اگر قهری

برو  با صبر برفت  با همین سردی

اگر قهری

ببند آن آتشین شعله ی هر دهری

اگر قهری

بتاب آن اشک نا پیدا در آن زردی

اگر قهری

به دنبالم شقایقها نمی گردی

نه هر گز نیستی قهری

ولی  مشتاق  آزارم به این تلخی

ولی کوبیدی افکارم به این تندی

ولی گفتار و رفتارت به این گرمی

که هر گز نیستی قهری

بخور مزه ی این پختی

تو می پختی و می خوردی

و می گفتی  و می رُفتی 

 

جاسم ثعلبی   22/09/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید