ترانه ی سر نزن

سر نزن ، در نزن ، ریشه ی عشقت نکن

میان کوه و دریا ، جامه ی بختت نکن

چند باره گفته بودم ، در جوارت خوانده بودم

در دلم خواندی نوایت ، ثبت گشته در سرودم

در بزن ، در بزن ، دربانِ قلبم بزن

صدای ناز دستات ، در تبِ زنگم بزن

تو عزیزی ، تو لطیفی ، تو قشنگی ، تو ظریفی

توی دنیای جمالم ، تو پر از فن و حریفی

سالها در آسمانت ، قرقیِ پرواز و سرعت

سایه زد وردِ زبانم ، در سرودِ هر خریفی

دل نکن ، دل نکن ، تک بت مهرت نکن

دوریِ راه ها کم است ، دوریِ دلها بکن

درد دل پیشت نمودم ، اشک و بارانت ستودم

ناز ناز آمد چو سیلی ، خاک و خاشاکش به رودم

پر بزن ، پر بزن ، بر کویِ من پر بزن

بتابان روی زیبا ، غبارِ دردم بکن

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/1/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید