وصیّت لقمان حکیم به فرزندش

 

لقمان حکیم پسر خود را وصیت کرد که ایجان فرزند هزار کلمه حکمت آموختم

 

و از آن چهارصد اختیار کردم و از چهارصد چهل   اختیار   کردم و   از چهل

 

هشت اختیار نمودم که در این هشت کلمه جمیع حکمتها جمع است.

 

1)  دوچیز را فراموش مکن :خدا را و مرگ را.

 

2)  دو چیز را فراموش کن : نیکی به کسی که می کنی و بدی که کسی به تو کرد.

 

 

3)  چون در مجلسی داخل شوی، زبان خود را نگاه دار.

 

4)  چون به خانه ی مردم داخل شدی، چشم خود را نگاه دار.

 

 

5)  چون بر سر سفره مردم حاضر شدی، شکم خود را نگاه دار.

 

6)  چون به نماز مشغول کردی ،دل خود را نگاه دار.

 

 

لقمان حکیم مرد دانا            وصیّت کرد فرزند توانا       بدو گفت  ای پسر

گوشت فرا باش        هزار از حکمت آموزند من باش       از اینها  چهارصد

 را اختیارم          واز آن چهارصد چهل بر دوش دارم        چهل  از  هشت

 ماند کل جمیع است      وصیّت می کنم خوانی بلیغ است          یکی دو چیز

را هرگز مکن آه      خدا را مرگ مسپارش به فردا       و دیگر جفتکی را یاد

 بسپار         اگر نیکی کنی و بد زار و بی زار             و  دیگر  چون  به

مجلس می روی تو      زبان خود نگه دار از بد و خو          و چونکه داخل

 خانه شوی یار      مواظب باش چشم خود نگه دار       و چون بر سفره ی

مردم نشینی    شکم پررو نباش ای نازنینی          و اگر در راز با الله بودی

 دل خود گیر تا عایدت سودی                      خدا رحمت کند لقمان بیانی 

 گذاشت این رونوشت تا تو بخوانی.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید