سوگند

 

تنم
غمخوارِ جدایی روی تخت

تو
طبیبِ دل و قلبم اومـــــــدی

داروهات
اثر نکرده دکتـــرم

جای
دستات سینمُ بــــا پا زدی

***

حق و
وجدانت جفا کرده به من

وقتی
سوگندِ شفا رو خــواندی

آدمیزادم و محتاجِ دعـــــــــــا

عزّت
کارت به قلبت راندی

***

ناظرم
مهرِ دلت با اعتمـــــــــــــــــــــاد

خشک شد
اشکِ چشم با خنده هات

سوختی
کلبه ی عشقم در غروب

مسجد و
محرابِ دل بازنده هات

***

سرِ
بالینم نشستی سفت و سخــــت

دلم
چون صخره کنارت جا گشود

زنگِ
آرمانِ دلت قطع حیـــــــات

در
تظاهر قلبِ تو دشمن نبــــــود

***

دلم در
بستر غریقِ تــــــــــب و آه

الوداع
از این جهان طرّاحی کرد

 در اتاق زندگی پوشیده سبـــــــز

موی
دردم پنس تو جراحی کـرد

***

دست تو
آلوده با خون و جــــگر

قاتلی
تیغت ، خدا  زندان کــــرد

ولی
روحم با تخصص پشتِ درد

با
نگاهش صد نفر درمان کـــرد

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 24/12/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید