علوانیات الحسانی /دو بیتی حسانی (عربی و فارسی)

 

زعل گلبی اشکثر خلــــان ودّ ر

یعادل کل شخص بالذهب ودّ ر

بقیت آنه او حنانی اوحید ودّ ر

اشوف الناس بس اتمر علیه

***

زمانی والدهر ویّای مـــــــــــــالن

او حملی او ضیم گلبی ابعجل مالن

ادیه امن الشگف والخدر مـــــــالن

علی ظهری الحمل و اصعب علیه

***

علیه الدنیا هجمت من یلمــــــــهه

مصیبه ابگلبی طشت من یلمــهه

کسرت السیف منهه او من یلمهه

نگرنی او شمّت العدوان بیــــه

***

معنی:

خطای دل غم یاران خریده

تو تابستان نم و باران ندیده

تنم زندانبان خانه ام شد

فضای بی کسی را دل کشیده

***

زمان بد جور آتش زد وجودم

خدایا کاشکی هر گز نبودم

دو دستم ناله کرد از بار سنگین

کمر خم شد اثر دارد کبودم

***

ملامت کن خدایا روزگارم

نمای غصّه ها شد چوب دارم

شکستم تیغ حسرت داس برداشت

سرم زخمی نمود از پشت یارم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/12/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید