آهنگ شادی

بزن روی نت گیتار ، بزن آهنگ شادی را

طرب در دل روا گشته ، محک در برگ سازی را

همه در جمعِ مستانند ، شنیدارِ صدای تو

به شادابی گروهی را ، به دیدارِ صفای تو

جهانی با تو در محفل ، هماهنگ و سرافراز است

چو خوانی قصه ی شادی ، به آهنگی فرحناز است

بزن بر روی تارِ دل ، پیامِ اسمِ  زیبایت

بخوان آن زیور شادی ، به شور جسم رعنایت

تو را مهمان گردیده ، گل و پروانه و بلبل

درون باغِ غمخواری ، دلان مستانه و سنبل

بزن دف فرح در نم ، بخشکان رنگ و غمخواری

برقصان برگ ها در گل ، بجوشان رشک و بیماری

طنین صوتِ نت هایت ، دلِ نالان شوریده

سنین و یاد دیدارت ، به گرمی جان بازیده

به شادی شادکامی را ، به یاران تحفه پردازی

به تابستان و گرما را ، بهاران کلبه می سازی

ثعالب جسته مرکب را ، درون بحرِ امواجش

بمان با صوتِ باریکت ، بخوان با سحرِ افلاکش

چه زیبا می سراید دل ، سرِ عرشی تو دریاها

به گیتار و دفی شادان ، به نرمی سوی آواها

شنیدارِ صدای یار ، ماهی ها ، نسیم و رود

پدیدارِ ندای شاد ، دلدا و امین و عود

برقص ای دلفین در بحر ، بزن کف دست ها در یاد

بچش مزه ی شادی ها ، برقصان باله ها آزاد

جاسم ثعلبی 19/12/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید