یا ابا الفضل عربی و فارسی

یا ابا الفضل عربی و فارسی
یا شاهد النهایه ، یا حافظ الـــولایه
 یا حامی الحمایه ، یا ضامن السبایا
 یا ابو الفضل
شاهدِ شهادتی ، حافظِ ولایتــی
 مصدرِ قناعتی ، ضامنِ سعادتی
 یا ابا الفــــــضل
یا رایت احسین ، فی بدر و حنین
 سیدنا الامین ، مقطوع الیدیــن
 یا ابا الفــضل
علمدارِ حسین ، در بدر و حنیــن
 دلبندِ امین ، جان باخته ی دین
 یا ابا الفضـل
یا ساقی کربله، یا بدر الحـله
 یا سر الفله ، ابگلبک حامله
 یا ابا الفـــــــــضل
شیرِ کربلا ، رمزِ نیــــنوا
 ساقی نوا ، در کرب و بلا
 یا ابا الفـــــــــــــــضل

خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/08/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید