میلاد النبی (ص)

 

میلاد النبی ابهل یوم ابمکّه انبنه
بنیانـــــــه

فی الکعبه الخبر موجود اذهب شوف عنوانه

 

شعاعِ نور در ظلمت چنان تابید بر دل ها

صفا باریده عدل و داد بر عاقل و
دیوانـــه

 

فتوّت در جهان بیدار و گستاخی پریشان
گشت

صراعِ بی خدایی را چنان گم گشته مستانــــه

 

شمع آتشکده خاموش و دریاچه بیابان شـــــــد

به ناگه قصر شاهان را شکاف بر داشت در
خانه

 

بلوغِ عشقِ خاتم را سفر کرده به هر
قومی

رسالت آشنا نامی نشسته سقفِ هر لانــه

 

جهان آتش فشانی شد دلِ کوه ها و دریا
ها

همه در روزِ میلادت خوشی جوشیده میحانـه

 

ستم در کوچه ها خوابید و حق در شرع
ظاهر شد

در ودیوارِ مسجد را طلا باریده دُر دانـــــــــــــــــــه

 

خوش آمد گویمت هر سال ای منجی آدم ها

دلم با تو رسول الله فدای دین  و قـــــــــــرآنِ

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/11/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید