یشلتافه (ترانه فارسی و عربی)

یشلتافه (ترانه فارسی و عربی)
یشلتاقه ، یشلتاقه ، زینی الوجه بصباغه ، یشلتاقـه
یشلتاقه ، یشلتاقه ، گلبی انجله  بحراقه ، یشلتـاقه
چا لیش ما سئلتی ، یشلتاقه ، و ابگلبی ما نزلتی ، یشلتاقــــه
و ابحضی ما حلمتی ، یشلتاقه ، انگطعت علیچ الطاقه ، یشلتاقه
***
یشلتاقه ، یشلتاقه ، ما اجیتی حتی الساعه ، یشلتاقــــه
ینکره کلمن زارکم ،  یشلتاقه  ، شدت فحم بالصاغه یشلتاقه
***
سکرانه عینی ابنومتچ ، یشلتاقه ، شبعانه کلهه ابدولتچ ، یشلتاقــه
گومی و اغسلّی ابصورتچ ، یشلتاقه ،  طافی الشنص و اچراغه یشلتاقه
***
والدهر ما ظلمنی ، یشلتاقه ، و العدو ما هظمنی ، یشلتاقه
ویاچ ما سهرنی ، یشلتاقه ، صوت الندم بادراغه یشلتاقه
***
مات الگلب من جالکم ، یشلتاقه ، من یوم الاول زالکم ، یشلتاقه
ابحزنی انطفت امالکم ، یشلتاقه ، ابطن الگبر ظل داغه یشلتاقه
***
 شلتاقه (اسم مونث)  و برای کنایه و آزار کسی گفته میشه
چهره ات بی رنگِ  شبت ، شلتاقه
دلم می سوزه در تبت ، شلتاقـــه
ازم نپرسیدی چرا ، در دلم خوابیدی چرا
خواب من و دیدی چرا ،عشقِ تو مرده میگمت ، شلتاقه
***
حالا که پیدایت نشد ، شلتاقه
مزارت  آوایت نشد ، شلتاقه
این دلم شیدایت نشد ، شلتاقه
دلگرمی دنیایت نشد ، شلتاقه
***
مستِ چشم در خوابت ، شلتاقه
عکس همه در قابت ، شلتاقه
ببین غروب آفتابت ، شلتاقه
چشم و دلم  بی تابت ، شلتاقه
***
زمانه کنده گورم ، شلتاقه
دشمنی کرده حورم ، شلتاقه
می دونی که صبورم ، شلتاقه
پشیمونِ غرورم ، شلتاقه
***
ُمرد دلم درخونت ، شلتاقه
قلبم اسیر جونت ، شلتاقه
قلبم  شده مدیونت، شلتاقه
این قبر دل زندونت ، شلتاقه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/04/1392
تا 70 در صد ترجمه درست است

/ 0 نظر / 2 بازدید