خورشید پنهانی دلم

خورشید آسمانم گرفته

زیر ابر های پریشانی

غم زده نورهای مهتابش

از همین درد های مهمانی

دل زبی طاقتی ها پر شد

ناله هایش زده فرمانی

آه از این عمر بی حاصل

چه زود گذر کرده درمانی

ستاره های سال محرابم

در کهکشان لحظه های غمم

چه زود افول کرده قربانی

ناگهان موی زده ام چو برف

نیکرو ماندم چه پنهانی

ای آسمان دل بنال از وجود

چونکه در درون غمم زندانی

پادشاه روزهای نفس

همه در گیر و غرق مجانی

بنما رخ مطلوب شوق شمع

قطره هایش گهی لبریز از مریدانی

 

جاسم ثعلبی    19/09/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید