زمستان

 

چه خوش باشد در ایام زمستان                   طبیعت غرق   در   قطره ی  باران

 

 

زمین از لطف حق پوشید جامه                    قبای سبز   بر تن     کرد     خامه

 

 

سفیدی کرد بر تن  کوهساران                      کویران سیر گشت از برف و باران

 

 

گلستان وکوهها  شدند   دلپذیر                 هوای    لطیفی   وزد     در   مسیر

 

 

پرنده و بلبل بخوانند     سرود                     از اوای انها  رسد   صد        درود

 

 

کشاورز و چوپان دگر زر رسید                   به کشت و چرانیدن انها چو    دید

 

 

علوفه   به حد   کمالش     نهاد                   به گل چیدن و برگ     ریزی   فتاد

 

 

زمین از نم کوه     ایوان    شده                  زدریا  و انهار  خروشان        شده

 

 

همه جا به لطف زمستان    بهار                 برفت  از   مشام     انیسان     غبار

 

 

غباری که پی را از ان شد دری                 چو  بیمار   گردد از   ان      مهتری

 

 

برفت   از پی   ما  و   امد  بهار           زمین  شاد  گردیده  از  سبزه     زار       

 

/ 0 نظر / 2 بازدید