گناه دل

 

              بگو ای دل چه گناهی کرده ای                

زیر نور     شمع زنده   مرده ای

         دل بگفتا من کسی دارم سراغ              

 جور شو با هم بریم در سوی باغ

           هر دو با هم سوی باغی  رفته اند           

 ناگهان  در گوشه    بلبل   جسته اند

         گفت دل ای   بلبل    شیرین   زبان           

 پس گناهم چیست      محبوب  جهان

       گفت ای دل  جان  توهیچ   اندرون            

   مشکلت سخت است جسم    بی زبون

      سوی   پروانه ببر   راحت   شوم              

 دور     میخانه      او خیمه    زنم

       گر چه محبوبی به معشوقش رسد         

من که شادم راحتم       جانم   دهد

          شمع هر گز رحم گویان   این بلا                

بیگناهم   زخمیم   پس       کو دوا

          گر بداند    بلبل   رنگین    کمان                 

 د ور میزد    ناگهان     گرد    مغان

           بس زدیگر سوختن    توبه  زدم                

  عاشقی ول کرده ام  و نالان    شدم

          دیگر آن    ایام    رفته   روزگار                  

 من    نهانم     او    بماند    یادگار

             چونکه هر شخصی مشقت  دیده است         

یا که  از دنیا  مرارت  چیده   است

         مثل جاسم باش ساقه بی گل است         

در درخت  او گل ثعلب  ول    است

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

سلام گناه همان روزی است که از علاقه می گوویم و کسی نمی شنود [نگران]