یادت میاد.....

یادت میاد.....

اگه یادت میاد روزی ، یه مرغی بی پر و بالــــی

تو غم های خودت غرقی ، می لرزی خیلی بد حالی

***

به ناله هات  صدا کردی ، کشیدی بند انگشـتم

درونِ موج زیر و بم ،  همون لحظه  تو رو گشتم

***

کنارِ ساحلم موندی ، دل و جونـــت پر از آبِ

نجاتت دادم  از غرقی ، عبات گم شد تو گردابِ

***

به قصدِ نیکی و یاری ، تو رو در دل رهـت دادم

سپر کردم دل و جونم ، شکستم دل به فریادم

***

همون لحظه که دردت رفت ، تو قلبم تیغی خوابیدی

تکون می خوردم از دردام ، و از حالم نپرسیـــدی

***

چشام می باره نصفِ شب ، و اشکم نو برِ یادم

نجاتت دادم از دردت ، خودم در چاه افتادم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/04/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید