جنگ طف 18(دلیری و شهادت جون موذ ن امام حسین)

 

جون نام  آشنا  بیت  حسین

سالها در نزد این تربت امین

 

با عیال خویش  پیش رهبرش

زندگی کرده به دور از پدرش

 

مادری دارد که دل جوییده دین

مظهری دارد که دل پوییده بین

 

نزد سید العارفین  گشته  فرود

پیش اهل شافعین جسته وعود

 

بارها در  این مکان دل بسته است

تا خدای خویش را دل جسته است

 

در اذان و پشتکار ودر نماز

هر زمان مهماندار ودر نیاز

 

با حسین مانده همی فاخر شده

از  اولاد  هاشمی  نادر   شده

 

جنگ طف وقتی سبایا زد رحال

با رکابش حمل کرد اهل و عیال

 

با شجاعان در سوار کاروان

با  غریبان  در نوار  ساربان

 

مزه ی  تلخ  سفر  را درک کرد

تشنگی و گشنگی  را درک کرد

 

دید درگیری شنید افکارها

عید او گشته  بمیرد  بارها

 

وقت  تنهایی   سید   الشهدا ء

آمد و از وی گرفت مهر قضاء

 

سوی لشکر گاه کفر آمد چو شیر

بر  دریده   جامه هایش این دلیر

 

بی سپر با سیف چندی کشته است

با تبر مجروح و تن شوریده است

 

کوفتند  با پای اسبان جسم او

پاره پاره محو کردند رسم او

 

نام نیکش کربلا ماند  نهان

بارگاهش ماند با ایثار جان

 

20/09/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید