تلخی شب های وداع


 

لبامُ
بستی ، دیدی منم صدایی دارم

از
خاطراتت ، قلبی پر از عزایی دارم

کنار
تو نشستم ، با قلـــبِ پاره پاره

باور
نکن بمیرم ، منم خدایی دارم

***

نمی
دونستی شــــدم اجیرِ درد

نمی
دونستی دلم کویرِ ســــرد

به خدا
آشفته ام از زندگـــــی

تو منُ
گم کردی دنبالم نگرد

***

باز
اصرارِ دلِ تو ، در مسیرِ بی نهایــت

با
وجودِ خطِ قرمز ، بازگشتنت دوباره

امّا بهارِ عشقم ، بر پیکرِ وجــــــــودم

کاشته
رمزِ محبت ، مهر و وفا می باره

***

نمی
خوام با تو باشم تو بردگــــی

دلمُ
صفا دادم به ســــــــــــادگی

زخمِ
دل پر خون شده با خنجرت

دیگه
بسّه خسته ام از زنــدگی

***

دیدم
اون تلخیِ شب های هوار

دل
چشیده درد تو زیبا کــنار

باختی
یه زندگی به راحتــــی

دیگه
قصه های نو بر من  نیار

***

باز
اصرارِ دلِ تو ، در مسیرِ بی نهایــت

با
وجودِ خطِ قرمز ، بازگشتنت دوباره

امّا
بهارِ عشقم ، بر پیکرِ وجــــــــودم

کاشته
رمزِ محبت ، مهر و وفا می باره

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 03/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید