استراحتگاه

 

من و تو
جای خوش و شیک نداریـــم

من و تو
در این فلک تاریک غاریـــم

بوس کن
هر آرزو در جای خلـــــوت

سعی کن
در این جهان نیک بکاریــم

***

لذّتِ هر
دانشی نشرش بـــــود

زکاتِ هر
گنجی را بذلش بـــود

این همه
ثروت و جـــاه و آرزو

خود
پسندی درعمل زهرش بود

***

جمع کن
دار و ندارت یا امیــــــن

بی طمع
باش و نخر جانا زمیــــــن

سانحه می
آید و آبش چو ســــیل

خشک و تر
می سوزد ای داناببین

***

جای تو
در آن جهانش ماندگار

حرف تو
در استانش یادگـــار

بهترین
راهش درِ غیبت ببند

شادی
دلها نشانش در بهــار

***

کاشتم صبر
دلم برگی نـــــــداد

خیس کردم
حرفِ  بد رنگی نداد

سوختم در
آتش و دردِ زمــــان

آواره در
کوهش ولی سنگی نداد

***

داد و
فریادم رسیده پیشِ توسـت

سوختم اززخم
های نیشِ توسـت

کاش دردِ
دلم رازی مانده اســت

در کنارِ
قلب و جان و کیش توست

***

دل سفر
رفته به گردش سویِ یار

چشم بسته
می دود دیـــوانه وار

استراحتگاهِ
دل پیدا نشـــــــــد

روی دوشِ
غصه زد سنگ و مزار

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 29/10/1391

 

 5 سالگی عسل

/ 0 نظر / 3 بازدید