نخ مشکی

 

پروانه ای به دسته خود اویزان خواهم کرد

با نخ مشکی

چه زیبایی دارد این پروانه

نمی خواهم رهایش کنم

با هر بل زدنش

دست مرا در اسمان معلق می کند

گویی دست مرا با خود به پرواز در می اورد

نگاهم در مسیر اوست

او کوچکتر از خیال من است

می تو اند مرا به بالاها ببرد

هوا ابری است

اندکی بعد نم نم باران بارید

قطره قطره در اندام من چکید

بالهای پروانه ی خیس

نا گاه به پایین امد

او در دست من اویزان

باران او را هم نوازش کرده است

او را از بند دستانم

رها خواهد کرد

تا سایبانی یابد

بی ازار تر از دستای من

در مسیری که نخی او را در بند نگیرد

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

اگر شفیره می دانست عاقبت چه خواهد شد عشق به تنیدن نداشت [ناراحت]