پا برهنه


 

من از
این حرف دلت دق می کنم

زیر
فریادِ بلندِ ناله هــــــــــــام

هر چه
میگم باز تو نمی شنـــوی

تو
گلویم جمع شد بغضِ صـــدام

***

پا
برهنه دویدم پشتِ ســـــــــرت

بی
خیالی می زنی از عشــــقِ و درد

کاش می
دیدی مسیرم خونی شــد

فقط
باور کن عزیزم برنگــــــرد

***

وسطِ
جنگلِ سر سبزِ دلــــــــــــــت

ریشه ی
عشقِ دلم رو کاشتـــــــــــم

شب به
مهتابِ رخت روشن شـــــده

هر چه
سنگ و بوته رو بر داشتــــم

***

تو
خزانه خالی گشته واژه هــــــــام

دیگه
حرفی برا گفتن نــــــــــدارم

تو
شکستی دلمُ با این سکـــــــــوت

باز کن
چتر دلت تا ببـــــــــــــارم

***

تو
رباط یا مث ما آدمیـــــــــــزاد

حرف
بزن بی تو دلم صد پاره شد

لا اقل
بگو کدوم شهری رفیــــق

باز
دلم دیو زده بیچاره شـــــــد

***

ای
ستاره آخرین شعرم میگـــــم

هم
خودم خسته شدم هم دیگران

راه
چاره تو بگو فلج شـــــــــدم

وصل کن
حرفِ دلت امن و امــان

***

توی هر
شهری یه کلبــــه ای دارم

برو
بشکن قفل در وقتِ نیــــــــــاز

تو که
نقّاشی و ماهر در بیــــــــــان

قصرِ
زیبا و اسه ی خودت بســـــاز

***

جاسم
ثعلبی( حسّانی) 31/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید