قهر نکن(1)

نوشتم یک سروده در توانم

بخوان یارا هر انچه بر  زبانم

که قهر و قهر کردن بد خیال است

تو را با طبع خو کشتن محال است

من این آبی زدم دیوانگانی

که از قهری نسوزد دیدگانی

تو عبرت گیر از قهری به مهری

چنان پیچیده ای نوشی به سحری

چرا قهری که دنیا شد دو روز است

بخند از ته دل تا قهر سوز است

زدل بردار قهر و غم به زودی

بریز آن درد و هم در ته رودی

بذار آن نور خوشحالی فروزد

غم و قصه و تنهایی بسوزد

عزیزان شاعران قهری بذ اندیش

نکن زیبا صفت باشی چو درویش

چرا خون خودت داغون کردی

چرا طبع خودت بالون کردی

ببند آن در که از آن بد در آید

ویا بوی بدی از ان در آید

همیشه شاد و مسرور و گذر باش

از این غم های سنگین بر حذر باش

اگر خواهی در ان جنت نشینی

از این زیر وزبر خوبی ببینی

گلت را شاد گردان هر چه خواهد

دلت را شاد گردان گر چه خواهد

همیشه یار زیبای دلت زود

که همراهت همین یک دلبرت بود

غم و قصه و تنهایی بدر کن

خوش و شادی وزیبایی نظر کن

عزیزان یاد بودی من نهادم

نوشتن تا شما مانی به یادم

چه دردی از همین قهری چشیدم

نه یک قهری زصد قهری بریدم

 

جاسم ثعلبی   24/09/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید