دو بیتی های دل و دلبند

 

بیا جانا غمت آسان کـــــردم

دلم را با دلت یکسان کـردم

من و تو چون پرند ایکهُ مانیم

که جانم در لبت پنهان کردم

 

ایکهُ= پرنده ای است عاشق که اگر یکی

از آنها بمیرد دومی هم بعد از چند روز

از گرسنگی خواهد مرد.

*****

اگر از عاشقی پرسیدی حالـــــی

غم و شادی شنیدی در سئوالی

بریزد اشک دوری دل پریشـان

نجوییده دل از دلبر کــــــمالی

*****

بدان رسم محبت دل به دل هــــــــست

بخوان نغمه ی عشقت گل به گل هست

اگر در آسمانش تار گــــــــــــــــــــــــردید

گلاویزش نشو تا گل و دل هــــــــــست

*****

دل و دلبند هر دم در پناهــــند

صلاح عشق در غم روی ماهند

اگر دلداری ناخوانده پریــــشان

دو دل در ناخوشی ها نم براهند

*****

شبی در ناخوشی ها جسته بودم

کنار کوی دلها رفته بــــــــودم

صدا کردم حبیبی آشـــــــنایی

ولیکن دل فریبی گشته بودم

*****

شبی دل تب او جانانه کـــرده

پریشانی و غم آشــــــیانه کرده

دلم آتش گرفت از سوزگاهش

زدوری جان و دل دیوانه کرده

*****

شبی در ساحل دریا رسیـــــدم

صدای موجها زیبا شنــــــــیدم

به ناگه نور مهتابش زده مــــاه

یه تار از موی شیدا را کشیدم

*****

شبی در آسمان بینش ستاره

رخ دلبر در آن دیدش دوبـــاره

عجب آرایشی کرده دو چشماش

بلم در هر کدام گردش مـــیاره

 (بلم =قایق)

*****

شبی در کوه دیدم یادبـــــــودش

کنار کوی او خواندم ســــــرودش

شنیده ناله ی دل سنگ و مرغان

همه جانانه سر گشتم نبــــــودش

*****

چرا از عشق می سازی ترانــه

چرا از درد می نازی به خانــه

مگر اجبار کرده زندگــــــــــانی

غم بی عشق بازی بی بهانه

 

جاسم ثعلبی 27/11/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید