ای کاش .......

ای کاش .......

ای کاش امشب در نگاهت ماه هستـــم

ای کاش در فقرِ گناهت راه هستـــــم

شکرِ خدا فرزندِ پاکی مانــدی   ای دل

یوسفِ گم گشته تو آب و چاه هستم

چوپانم و گشت و گذارم دشت و کوهها

از سنگ های سفت وتر آگاه هســتم

با جام دلبندی نکش آشفته درخـواب

مستی نده  باور نکن گمراه هســــتم

خوابِ تو را وقت سحر دل دیده آغوش

بستی درِ عشقت  چرا پر جاه هسـتم

خندیدم از قهرِ شبت با آن جمالــت

عمری  امیرِ عزت و یک شاه هستــم

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/05/1392

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید