خانه های متروکه عید


 

سال نو
مهمان ناخوانده ی فصـل

اشکِ
شادی از رخم جاری شده

عمو
نوروز آمده با ساز و بـرگ

جامه نو
پوشیده و ساری شـده

***

هلهله
جوییده نامی در مـکان

همقطاران
در سفر دل بسته اند

تابشِ
خورشید پر نور زمــان

بت هر
نامهربان بشکسته اند

***

دشت ها مهمان
کرده خاطـرات

فرشِ سبزِ پر بهایی پهن کـــرد

بلبلان
بر شاخِ زیبای انــــــار

خانه ای
رنگین کمانی رهن کرد

***

خوش به
این مهمان نمایی آشـنا

عید می
رقصد و صحرا شادمـان

صخره شد
کرسیِ پیرانِ عجـوز

شست هر
غش از هلالِ دیدگان

***

مرحبا
مهمان نوازی در مــــلاء

شهر ها
ویران طبیعت شاد شــد

خانه ها
متروک و در بندِ سکوت

ساکن از
حبسِ ابد آزاد شـــد

***

شهر ها
اشباح و بازارش سکوت

تاب داده
دم و بالش زیرِ ســر

همچو
گوشواره شده عند الورود

حارصِ
بیدارِ شب آن قفل در

***

خانه ها
خالی و ماشین لانه شـــد

چرخ می
زد رو به اهل و بستگان

حادثه
تاخیر ها از بختِ بــــد

سلب می
کرد خاطره از قاصدان

***

در هوای
تازه چون فصلِ بـــــهار

موی سر
با هر سلامی شانه خورد

دردها
آشفته می شد در ســـفر

قلب ها
با جامِ تر مستانه شـــد

***

محو میشد
غربت از بی خانگــــی

شاه با
دله نشین یکجا نشســـت

همه در
شادابی ها رقصیده انـــد

عیدتبعیض
و اسارت را شکست

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 01/01/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید