ناله شاعر از دنیا

 
جهانا     من    زتو   ببرید   خواهم
فریب    تو   دگر    نشنید   خواهم

چو  مدت   با  دگر  کس  آزمودم
زدل   زنگار   مهر  پس   زدودم

تو را با جان ما گویی چه جنگ  است
تو را از بخت ما گویی چه  ننگ  است

نه    ما    گفتیم   ما را میهمان کن
پس آنگه دل چنان بر ما گران  کن

کنی ما را  همی   دو  راهی   مهمان
پس   آنگه جان  ما   خواهی    بتابان

چو خواهی بی گناه از    بی نگاهی
که   ریزی   خون ما   از   بی گناهی

تو را  گر  هست   جویای    محبت
چرا     در   کار    پویای      ندامت

چرا    چون   آسیای   گرد گردی
بیاکنده     به  باد    و   درد بندی

تو     را    گر   جاودان    بینم       همینی
همین   چرخی   همین   هستم  زمینی

همین کوهی   همین  دریا تو  بیشه
همین     زشتی     کار   تو    همیشه

همه   مخلوق   خوی    کس    بدانند
تو   را   جز   سفله و   ناکس  بخوانند

خداوندا     تو      را  دارم     نهانه
بهر   حاجت  تو  را  خوانم  روانه

کجایی   دهر  نمی  جویم   کجایی
چه ها   کردم چو  دیدم  بی وفایی

نمی ارزد   سریر   زندگی     را
ببازم دین   و  دنیایم زهی   را

چو   بهتر   دور  شو  از  زندگانم
خودم  دانم  چو  پند  از مردگانم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید