جشنِ عروسی

 

چه شبی
همش چو مهتابِ قشنـگ

دوستان هستن تو جشنِ پر سرور

عروسی
نعمت و شادیهــــای دل

کوچه و
تالار و دلها غرق نـــــــور

***

همه جا
ی شهر دل چراغــــــــــونه

با یه
صف پشتِ سرِ عــــروس داماد

کف بزن
شادی نما شادابی کــــــن

مرد و
زن دوست و غریبه شادِ شاد

***

دسته
گل هر دو تو ساحلِ رمان

نعمت و
فرشته بال و پـــر زدن

 حلقه ی عشقُ تو انگشتان ببین

با
لباسِ باله ماهـــــی در زدن

***

اومدم
از راهِ دور بهت بــــگم

احمدم
مبارکه فصلِ بهـــــــــار

عروسی
داداشِ محبوبِ شما

توی
آسمونِ دل شادی بکــار

***

شاد
باشید دوستان از تــــــه دل

آرزوی
هر دو عاشق شد پدیـــد

امشب ا
ز شبای بارون و تگرگ

دل
عاشق رو به دلداری رســید

***

هلهله
تو حجله ی زیبا عــروس

مادرش
چه چه زده چه با صفـــا

دوستاش
با رقص و آوازِ قشنگ

خواندن
ترانه ی عشق و وفـــا

***

امشب
از شبایِ ناز یادبــــــــود

تو دلم
کتابِ عشقی آفـــــــــرید

این
همه شادی و رقصِ غنچه هــا

سوی
خوشبختی به دل داده نوید

***

جاسم
ثعلبی(حسّانی)

23/07/1391

تقدیم
به دوست خوبم احمد سگوند

به
مناسبت عروسی برادرش رحمت سگوند

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید