ناز نکن

 

ناز نکن به ناخن های بلندت

به تاج سرت

استعاره هایی بیش نیستند

بی رحمی کلید حوادث

و خود خواهی  جرقه ی مرگ

فواره های ستمدیدگان

چشم  ابلیس را کور کرد

ناز نکن

صورت ماه تاول زده

به آن بنگر

لکه ی عار شده

بر جبین دنیا پرستان

دل زمین را  نشکاف

گدازه های انتحاری آن

قلب دریا را می جوشاند

ناز نکن

آرام باش ای انسان

تاریخ می نویسد

خاطرها

حادثه ها

فرود تگرگ  و بارش خون

تصاویرش

بدون شرح

در  ذهن قلم

آرام باش

دنیا یک روز ونیم است

یک روز به عاقبتت بنگر

و نیم روز دیگر اشک ها را پاک کن

زیرا راه رسیدن به خدا صعب العبور است

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/10/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید