نصیحت

                                                                                

          بنی آدم در ای خلقت عجب   رسم  بدی  دارند         

همه هرگز ولی عده کریم و   مومنی   دارند

 

        نمی زد دست بر شمشیر تا حق آید و  محتوم          

گریز از دشمنان هر گز عجب این    جلوه ای  دارند

 

          به جیب دیگران ننگرکه ننگ است و  طمع پیدا             

 به روی مهربان حاشا   که   این  تک  داوری  دارند

 

           دریغ از درد بی درمان گناه است و نمی پوسد            

 اگر رفتن به موعد را حکیم و حاکمی دارد

 

          بپوش آن چشم بد آزار از تیرش غمی  جوشد         

 غم از باغ غمستان را به تا کی عبرتی  دارد

 

          من از رحمت  نهی  یادم  الهی  من  گریبا نم           

 که این حسرت  دیداری  خدایا  شربتی  دارد

 

       بگیر این روح  از  دامن  ای جسم  پلیدم  را           

که می ترسم به فردایی فزون آید شری دارد     

/ 0 نظر / 2 بازدید