دو بیتی هجران

 

نه دل بستم نه دل کندم

لبم بوسیده لبخنـــــدم

نسیم عاشقی دیــــــدم

به خندیدن هوس کردم

***

خدیا خستــــــه از دردم

تنم لرزیده چون سردم

نه تابستان نه پاییــــزم

لبم پر سوز و می گردم

***

دلم می بارد اشک از دیدگانـش

زهجران زخم شد چشم و زبانش

زمانه پندها داده نیاموخــــــــت

شب و روزش به یاد مردگانش

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/12/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید