دعا

      پدر گفتم   چرا    دست   دعا بر          

 به سوی کیست   هر  روزت  مکرر

 

       بگفتی  زمزمه  هر گز    نفهمم           

 برای چیست   در   دل تا    بخسبم

 

         تو را با چه کسی گفت و شنود است          

دعای تو  شنیدم  کس  نبود   است

 

    تک و  تنهایی  ورو  به  سمایی           

تو را می دیدم  و    با  آن    ندایی

 

        شنیدستم     بگفتی ای  خدایی            

تو   را   دیدم  و  نشنیدم    صدایی

 

      صدای تو   شنیدم  کس   ندیدم           

صدای کس     دگر     را   ناشنیدم

 

     بخندید و بگفت ای تک پسر  را           

خدایم   ر ا نبینی    د ر  نظر    را

 

      خدا خالق و نا محتاج    ما  را           

خدا ملک   الملوک   این   جهان  را

 

               پسر اورا به هر کس ناپدید    است            

 که  اوخا لق  ما یکتا وحید    است

 

            خدا در آسمان در جان و     در سر            

خدا در  گل  و  بحر  و  بوی  عنبر

 

      به هر جا بنگری  او    آفریده            

زمین و    آسمان  یک  روز  دمیده

 

     پدر جد مرا  از    گل    زدیده             

 پدر    تک  مادری    حوا     نهیده

 

              تو حق داری بگویی کی     خدایت            

تو را از نطفه   از  مادر     زدایت

 

         بماندی چند ماهی در   قفس را           

  لب و دندان و   دست  و   سر نهد  جا

 

   نفس از روح مادر شد   زتولید           

که جسم توست  در   قالب   بنازید

 

    توانا را که خالق در رحم    را            

درون گوشت قطره  شد  به   دریا

 

          بگو جانا چه کس ماند به آن  است            

 و بتواند بسازد شکل و   جان است

 

             بدان می سازی از خلقت بدور است            

 اگر گفتی بسازم حرف   زور است

 

         که ماشینت بدون توست هیچ است           

ولی خون تو را در جسم پیچ است

 

        من این امثال   گفتم  تا  بدانی            

 فریب از کس مخور تا   می توانی

      کتابش را بخوان با تو  بگوید            

                 صدا  او   شنو  تا     دل    بروید                     

/ 0 نظر / 3 بازدید