پرواز در عشق (الطیران فی الغرام)

 

انام اللیل و افز من نومتی عطـشان

حب اهوای ما ادری العطش جرنــی

عجب یا روح ما تنسین هل احــزان

ابدرب الشوگ اصورک و انخرش گلبی

بزلوفک امچلب تدری انه غرگـــان

تسحلنی ابسن القرش و اتذبـــنی

کصّرت الضلوع او تهت یا سکران

دهری او حبک او رمش الیعذبنی

بقیت انطر مرورک واگف او تعبان

جردنی البرد و الغش یســــــــــــودنی

لا تنکض بل اید او لا تطیر ابعـــید

الحد من یا ولف  طایش امجنتــــنی

ولک لاوین تنظر والزنود اسـمان

ما اعوفک ولو عایش امسهرنـــــی

لا نوم الی نمته او کل وکت تعبان

واگف لک وفی چا لیش تنکرنـــــــی

 

معنی:

 

در خوابی پریدم زار و بد حالــــــــم

زهجرت مانده ام نورت دمد دوری

درون روح من چادر زدی ای یـــار

به جان عشق تو مهرت نهد حوری

به زلفت سالها مستم و در غـــرقم

مرا در خارها بردی چه بد جـــــــــوری

می دانی شکستی دندهایـــــــــــم را

به دنبالت جسد در آب مد  تــــوری

به روی قله ات ایستاده ام نـــالان

لباسم پاره شد لیکن نمد خـــــــوری

از دستم فرار و یکقــــــــــــدم پرواز

در بین دوتا چاله رهد مــــــــــوری

بگو رای نهایی بی تــــــــــــــمنا را

تنهایی و تک بختم زند  نـــــــــــوری

نه در مست جمالت زرو جاهت را

سر اشک چشت غرقم چه بد شوری

 

جاسم ثعلبی  13/11/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید