بی رحمی


 

چه بی
رحمی ای تگرگِ  بادِ  سرد

همیشه
سقوطِ آزاد می کنـــــــی

تو فضای عاشقونه بی صـــــــــدا

زیر لب
زمزمه فریاد می کنــــی

***

من از
این سقوط تو ناراحتـــــم

جامه ی
عزیزی رو بند لبـــاس

دُر تو
افتاده خاکی کـــرده اون

اشک
بارونِ نگاهت شد اساس

***

اومده
بر داره با شور و شعـــــف

خیس
دیده جامه اش در گل و لا

می
دونی به جایِ نازی دعوتــــه

چه کنم
غصه نگیره ای خــــدا

***

چشمِ
سبزش ناگهان خیره شده

قطره ی
اشکش زده یواشکــــی

باز
برگشته اتاقِ خاطــــــــرات

ناله
کرد فضای خونه برفکــــی

***

طق طق
صوت ورودت سقف رو

همچو
توپ آواره کردی دلبران

تو
حیاطِ ما شده جشن و سـرور

همه جا
سفیده قلبِ عاشقـــان

***

رعد و
برقت همه جا آتش زده

آبشارِ دیده ات بارونِ تنـــــــد

شستی
اون زمینِ بایر دلـــــم

تو
مسیرِ آشنایی خیلی کنــــد

***

گل
بستان شقایق کشتی تـــــــو

با
فرودت تیغِ قصابی شـــــــدی

(ماتت
البسمه علی افواه الجمــــال)

خنده
مرده توی لب های جمال

ماه
تابیده و مهتابی شـــــــــده

***

روح کف
عنی او خلّینی ابهــــوای

لا
تعذبنی و انه ابحبی اسیــــــــر

خلنی
مسحور الزمن باخر خطای

بس
ضمیری ویه شوگه خل یطیر

معنی:

(برو
دل تو عشق خود تنها بــــذار

من
اسیرِ عشقِ سردِ ذلّتـــــــــم

سحر
کرده یاورم با اون خطـاش

من و وجدانم تو اوجِ منّتـــــــــم)

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 08/07/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید