گل ثعلب

 

در خواب غفلت خفته ام دیده ی آن شب پر عزاست

از بلبلن پرسیده ام آن  شهر      پروازان    کجاست

 

غمگینم و شیشه      دلم   بشکست   خرسندی   نشد

با این     دل بشکسته   را   جشن   شقایق   در جداست

 

بلبل صدا    زد  دوستان   پروانه و    شمع و      گلی

مجلس صفا شد محفلش در  گرد    نادیدنی   هاست

 

پروانه  گفت در باغ    من    آبی   چو    نقره    دیده ام

ای سائل مسکین ما   دستی    دعا کن  از    خداست

 

من عاجزم سوخته    دلم پر   زد و   با   آهی   گفت

از بلبل   و گلها بپرس  بلبل که شاید خوش  صداست

 

گل گفت من در مزرعه همچین اوصافی جسته ام

بی رحم زارغ یافتم با داس صد گل    چیده   است

 

هر گز نرو ای سوخته دل غمگین  ماندن بهتر است

وز حرفهایم کج روی دوری تو هم   مشکل   است

 

این گفت و گل پژمرده   شد بلبل صدا زد  خورشید

خورشید تا کی خفته ای انگار شب   بگذشته است

 

خورشید  از جایش    دمید   وگفت   ای   امید وار

من تو را با خود می برم ای غنچه ی گلذار هاست

 

آنجا    برو    نا   دیده   ای  از     مردم     جلاد        را

جلاد هم کور خوانده است مسکن گرفتم    سالهاست

 

ای قاصدک خورشید من دوستی چو من در زار است

تنها بمانم وحشت است    تا او   نگوید    بی وفاست

 

عشق عطوفت کاشته در ذات  من     معجون   شده

خون  چکیده از دلم     سیراب    گشته     خارهاست

 

خاری که در گلزار او از اشک  من     پوشد   غلاف

محفوظ ماند از خطر   چون   نیشک    زنبورهاست

 

آن اشک شوری را که من  جوشانده  ام خالص  شده

آبراه این جریانها   سیراب کر د  این     شهر هاست

 

روح از تنت      بگرفته ام     در خاک   جای  تو   حزین

تا بینم آن  گل     کی کند   رویید در  آن  قبر هاست

 

سری جنباند با ذوقی چو      شیری  جست  بر طعمه

اذان   صبح چون موج به    ساحل گشت   بیدارهاست

 

من تو را با خود    می برم  تا کی  توانیم   رفته ایم

آن رفتن بی خبری    چون   عالمی  در  خواب است

 

ثعلب  بکاری   در   وطن  این       غنچه ی   کمیاب را

شب چون گذشت و   تا سپید     صبح آوردی     نشان

 

هیچ ا ز     گل    کاری    و  ثعلب   در    افریقا را

/ 0 نظر / 3 بازدید