می گفتی چرا تو شدی جدا


 

تو سفرهای
دور ، از من بریدی ای چراغِ ســـــــحر

تو سجودِ
دعام ، از دل پریدی ای نمادِ ظــــــــــفر

خسته ام از جفا ، تو زندگانی قلبِ من نا امیــــــــد

آتیشم
زدی تو ، با حسِ سردت جون و دل در خـطر

***

می گفتی
چرا ، تقدیر از خدا

ازدلت
بپرس ، تو شدی جدا

***

بی وفایی
چرا ، آسوده کردی دشمنانم چــه زود

می دونی
همیشه ، تو کوله بارم غمزه ای از حسود

بی خبر
نشستی ، روی مزارم خنده رو گل بچـین

تو شکستی
دلم ، با هر کلامت حرفِ شادی نبود

***

می گفتی
چرا ، تقدیر از خدا

ازدلت
بپرس ، تو شدی جدا

***

دونه
دونه کشید ، حسابِ عشقت از دلم بی صدا

ورد و
ذکرم خرید ، عتابِ دردت سحری با ندا

روی قلبم
نوشت ، دیونه ام تو کوی غم ماندگـار

آه و
ناله پرید ، سر زبونم خسته ام ای خــــدا

***

می گفتی
چرا ، آهنگت عـــزا

ازدلت
بپرس ، خیلی بی وفــا

***

سرِ راهِ
خطر ، تو جنگلای سبزه زار شمـــــــال

زردکِ
قشنگم ، تو کوچه های عشقِ داغِ بـــلال

می دونی
بچه ای ، آبِ نباتت شورِ بختت خرید

عاقبت
چشیدی ، مزه ی تلخِ آبِ چــــاهِ زلال

***

می گفتی
چرا ، تو شدی جـدا

ازدلت
بپرس ، خیلی بی وفــا

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 31/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید