ابوذیات الحسانی 6

 

اذکرک  وارد ازورک یوم ونسه( انسه)

لان حبّک ابّطن الگلب ونســـــــه ( وناسه)

تبعتک من صغر للشیب ونســـــــــه ( اسم)

صبغت الراس من خوف المنیـــــــــــــــــــه

***

سئلنی الدهر لغز او حرت بل حـــل (الجواب)

صعب ما فسّریته او گلّت بل حــل (فی الحال)

الگلب رادک تجیله الیوم بل حل (ابلحظه)

تجیله لو یجیک ابهل مسیـــــــــــــــــــــــــه

***

کثیر امن الطلایب شفت و ادّیــــت ( خسرت)

و اهوای اخشوف وسط الگلب ودّیت (حبیت)

الک مرسال اجه مخصوص ودّیت (ارسلت)

عتب گلبی علی الما نشد بیــــــــــــــــــــــــه

***

ابکلامک حیل لب الگلب مسّیـــــــت (اذّیت)

تدیر العین منّی او گلت مسّیــــت (سلّمت)

بختی دهوراک او گلّت مسّیت (ماسات)

اذا اتخالفنی تلفاک الاذیــــــــــــــــــــــــــه

***

الف عجده الحبیبی الروح حلّــــت ( فتحت)

او علی احسابک ابّطن النهر حلّت ( حالت)

طلبته بوسه اریدن گال حلــــــــــــّت(لا)

نکر تعبی او ترک ضیمه علیـــــــــــــه

***

ابّطن بحر الفتن محبوبی مـــــــا رد (مای راد)

سگیته او غاص تحت المای ما رد ( ما رجع)

طفل ربیته لمن کبر مـــــــــــــا رد ( تمرد)

احترمته او گام یتدلل علیــــــــــــــــــــــــه

***

رکب ولفی او زرگنه الزمن بلمــای(بل مای)

و ابطن البحر شلّه صدر بلمــــــــای (بلمی)

شلی ابعمری اضل اسعید بلمای(بدون امی)

عساه هل عمر لا طال اباذیــــــــــــــــــــــه

***

جاسم محمد الجبیره الحسانی الساری

جاسم ثعلبی (حسّانی) 23/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید