انفجر قلبی / دلم منفجر شد (فارسی و عربی به سبک زلال)


 

آه یقلبی

وین
انوّی احّاه یربّی

ما بقت
بس الندامه و الخیانه

والستر
کسّر جفونی اتهدّمیت او تاه دربی

روح لا
ترجع علیه ابلا خطیه

عینی
عالصوبین تربی

انفجر
قلبی

معنی:

آه کردم

ای خدا غم
باز کردم

در
پشیمانی خیانت آشکار است

ابروِ
مژگان چشمم را شکست و ساز کردم

دور شو
برگشتِ تو با بی گناهی

در دو
راهت ناز کردم

راز کردم

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 26/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید