نمیام هر گز

 

 

شعر بی
وزنِ من ُ آخر بخون

ای غریبِ کوی و دشتِ انتظار

قافیه
رفته سفر مونده ردیف

نقد کن
ای جان یادت افتخار

***

خسته
شد این دل از اون وزنِ ثقیل

شعرِ
زیبا و ردیف و قافیـــــــــــه

قرض
کردم نصف شب نــو آوری

زخم شد
دیوارِ مغزم کافیـــــــه؟

***

بس تو
فکر شعر گفتن لحظه هــــــــا

همه با
من قهر کردن جز خیـــــــــال

زیر
شمعی  قلب و فکرم خواب رفت

عشق و
دیدارت شده واسم سئــــوال

***

مدتی
در فکر آغوشت چنیـــن

زیرِ
سقفِ آسمونت خســـته ام

در هوس
موندم بیام یا که نیام

ساک
بیچاره دم در بستــــه ام

***

عمر اادم
تو اگه داشته باشــی

یه
دقیقه نزد من خیلی زیـــاد

دلِ
زرینت من و آخر  ندیــد

عشقِ
نا باور چرا دادی به بـاد

***

دور شد
اون درد با لالایــــی ات

قول
میدی کاشتی عشقم  بهــــار

شاد و
خوشحال و گهی آزرده ای

برفِ
سنگی رویِ قلب و دل نبـار

***

دلم
آرامش نداره پیشِ تـــــــــو

چونکه
پاییزی شده آب و هــوات

گاهی
محبوبی و گاهی بی خیـــال

زخم من
بدخیم شد از اون دوات

***

می
دونی تنهام و دردم کوه شـد

ای
ستاره تویِ شب هـــای دراز

بارِ
تو یه توپِ نازِ قرمــــــــزی

عشقِ سر
شارت به دلسنگی نباز

***

لحظه
ای در یاد تو رفتم سفـــر

خواستم
تو خواب بیدارت باشم

چونکه
در رفتی و پیچیدی دلم

نمیام
هر گز و آزارت باشـــم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 04/06/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید